首页 > 巴格拉提德王朝

奧德賽阿哈伊亞,巴格拉提德王朝

互联网 2021-04-11 23:41:53
巴格拉提德王國 Բագրատունիների թագավորություն約884-5年-1045年亞美尼亞国旗巴格拉提德王朝旗幟 (861–1118)約1000年巴格拉提德王國的疆域(黃色)約1000年巴格拉提德王國的疆域(黃色)地位王國首都Bagaran (885–890)Shirakavan (890–929)卡爾斯 (929–961)[1]阿尼(961–1045)常用语言亞美尼亞語宗教亞美尼亞使徒教會政府帝制巴格拉提德王朝 • 885–890 阿碩特一世• 890–914 斯姆巴特一世• 914–928 阿碩特二世• 928–953 阿巴斯• 953–977 阿碩特三世• 977–989 斯姆巴特二世• 989–1020 加吉克一世• 1042–1045 加吉克二世历史时期中世紀• 阿碩特一世成為第一任國王 約884-5年• 王國首都阿尼被拜占庭軍隊占領 1045年面积1000140,000平方公里货币拜占庭貨幣(Hyperpyron)阿拔斯第納爾ISO 3166码AM 前身继承阿米尼亚東羅馬帝國塞爾柱帝國阿尔萨克王国今属于 亞美尼亞 阿塞拜疆 格鲁吉亚 伊朗 土耳其

巴格拉提德王朝(亞美尼亞語: Բագրատունյաց Արքայական Տոհմ)為約884-1045年建立的亞美尼亞王朝。巴格拉提德王國由數個親王國所組成,管治範圍位於拜占庭帝國和阿拉伯帝國的領土之間,包括今亞美尼亞、土耳其東部凡湖一帶地區。巴格拉提德建立前,亞美尼亞已被阿拉伯人(倭馬亞王朝、阿拔斯王朝)統治逾兩世紀。

歷史

602-628年拜占庭與波斯薩珊王朝的戰爭後,兩國均已元氣大傷。這讓阿拉伯穆斯林得以順利侵占拜占庭在中東、北非的領土,並展開伊斯蘭對波斯的征服(633-654)。薩珊王朝覆滅後,亞美尼亞人領袖於661年同意亞美尼亞歸倭馬亞穆斯林管治。8世紀初,由於倭馬亞的統治愈變殘酷,亞美尼亞各地均展開反阿拉伯人統治的起義,並持續至705年。705年,管治納希切萬的阿拉伯總督在一次和談前夕,將幾乎所有亞美尼亞貴族屠殺掉[2]。

巴格拉提德家族亦是亞美尼亞貴族。阿拔斯王朝於750年建立時,巴格拉提德家族就與阿拉伯哈里發保持良好關係,並避免參與起事。774年,亞美尼亞人再在當地貴族支持下發動起義,阿拉伯人派出約3萬人的軍隊把起義完全鎮壓下去,並毀滅了發動起事的貴族力量[3]。這讓巴格拉提德家族消除來自其他貴族的障礙,得以被視作亞美尼亞的領袖。巴格拉提德家族得以吞併原本由眾埃米爾統治的亞美尼亞屬地,以示對哈里發的忠誠,巴格拉提德勢力逐漸擴張。由於未有大量阿拉伯人遷移至原亞美尼亞地區居住,巴格拉提德於850年發起亞美尼亞人起義,然而起義最終被阿拉伯軍隊鎮壓下去。

857年,拜占庭君主巴西爾一世屢次成功征伐阿拔斯王朝,削弱了阿拉伯人對亞美尼亞的管治。這讓巴格拉提德家族得以恢愎亞美尼亞王國。阿碩特一世(Ashot I of Armenia)登基為首位國王,當時休尼克等地還有亞美尼亞親王國,但他要求各親王支持並承認他為亞美尼亞國王。阿碩特於885年與拜占庭帝國結盟。961年,阿碩特三世將首都從卡爾斯遷至阿尼。由於坐落在前往特拉布宗的商路上,阿尼逐漸發展為蓬勃的經濟、文化中心。

可是拜占庭帝國在巴西爾二世(976-1025)統治下屢次戰勝阿拉伯人,到10世紀中期帝國版圖已伸至高加索地區,直逼亞美尼亞王國西疆。拜占庭開始逐漸吞併亞美尼亞各親王國。1021年,拜占庭帝國的領土擴展至亞美尼亞高原,此時只剩巴格拉提德王國和東部的休尼克屬國保持獨立。1044年,拜占庭曾兩度入侵阿尼,但均無法佔領此城。1045年,阿尼終於被拜占庭軍隊佔領,併入拜占庭軍區。1064年,塞爾柱帝國從拜占庭奪得阿尼,並屠殺了當地的民眾。儘管如此,卡爾斯的巴格拉提德親王仍保留其王位至1065年,卡爾斯被土耳其人佔領為止[4]。

宗教公元1001年建成的阿尼教堂

絕大多數亞美尼亞人屬於亞美尼亞使徒教會,但亞美尼亞社會上亦民眾同時信仰拜占庭帝國的國教——東正教。拜占庭即多次要求亞美尼亞使徒教會與東正教會契合,以換取拜占庭援助巴格拉提德王國,但最終沒有結果。

經濟

農業和商業是巴格拉提德經濟的主要組成部分。農業主要以封建制度為基礎,許多農民並沒有自己的土地,並需要繳交重稅予地主、政府和使徒教會,因此他們大多生活貧困。商業則主要集中於城鎮。

巴格拉提德王國並沒有自己鑄幣,並使用拜占庭和阿拉伯帝國通行的貨幣。拜占庭和阿拉伯之間愈加頻繁的商貿使數條途經亞美尼亞的商路得以開闢,其中最重要的商路連接拜占庭的特拉布宗和阿尼、卡爾斯等亞美尼亞城市;卡爾斯讓商旅得以前往北方的黑海港口和阿布哈茲,以及基輔羅斯.[5]。其他路線則連接安那托利亞和波斯的城市。儘管阿尼不在重要的商路上,她是當時重要的貿易中心,亞美尼亞亦主要經阿尼出口紡織品、盔甲、牛馬、禽畜、酒、鹽、蜂蜜、木材、皮毛等商品。[6]

巴格拉提德的貿易伙伴主要是來自拜占庭和阿拉伯,還有基輔羅斯和中亞。

藝術與建築

阿拉伯人的侵略和拜占庭-阿拉伯戰爭都在亞美尼亞造成持續的破壞,這現象直至巴格拉提德王國建立才結束。解除外族的侵擾後,亞美尼亞的文學和建築發展得以進入一鼎盛時期。由於當時亞美尼亞尚未有大批阿拉伯移民,不少歷史學家描述了亞美尼亞與周邊國家的關係,並紀錄下7-8世紀所發生的事件。王國各地的修道院在王室、貴族的資助下,亦成為鑽研、寫作文學的中心[6] 。其中哈格帕特、薩那欣修道院就是當時著名的高等學府。大詩人納雷科的聖額我略(951-1003/1010)就是來自巴格拉提德時期。

泥金裝飾手抄本藝術亦在此時期得到復興。拜占庭與亞美尼亞關係於十世紀下葉大致穩定,讓亞美尼亞藝術家能夠與拜占庭的希臘藝術家作交流[7]。

在巴格拉提德王室資助下,此時期不少教堂和修道院得以建造。這些教堂引入了拜占庭和伊斯蘭的建築特色。[8] 11-12世紀,塞爾柱土耳其人的入侵導致許多教堂遭到嚴重破壞。儘管如此,亞美尼亞、土耳其等地仍有不少巴格拉提德時期的建築保留至今。

參見薩那欣修道院哈格帕特修道院奇里乞亞亞美尼亞王國亞美尼亞歷史來源^ Bloom, Jonathan M.; Blair, Sheila (编). The Grove Encyclopedia of Islamic Art and Architecture, Volume 3. Oxford: Oxford University Press. 2009: 371. ISBN 9780195309911. ^ Ter-Ghevondyan. Arab Emirates, p. 44.^ Ter-Ghevondyan. Arab Emirates, p. 45.^ Hovannisian, Richard G. The Armenian People From Ancient to Modern Times, Volume I: The Dynastic Periods: From Antiquity to the Fourteenth Century. New York: Palgrave Macmillan. 2004: 187–193. ISBN 1-4039-6421-1. ^ Garsoian. "Independent Kingdoms", p. 178.^ 6.0 6.1 Hewsen. Armenia, p. 112.^ Bournoutian. Concise History, pp. 90–91.^ Taylor, Alice. "Armenian Art and Architecture" in Oxford Dictionary of Byzantium. Alexander P. Kazhdan (ed.) New York: Oxford University Press, 1991, p. 178.查论编歐洲各國王室 北歐丹麥克尼特林金髮埃斯特里德森格里芬普法茲-諾伊馬克特(英语:House of Palatinate-Neumarkt)歐登堡什勒斯維希-霍爾斯坦-森訥堡-格呂克斯堡芬蘭比耶博梅克倫堡格里芬普法茲-諾伊馬克特(英语:House of Palatinate-Neumarkt)邦代(英语:Bonde)歐登堡瓦薩普法茲-茨韋布呂肯(英语:House of Palatinate-Zweibrücken)黑森霍爾斯坦-戈托普羅曼諾夫挪威金髮克尼特林哈德拉達吉勒斯韋雷比耶博埃斯特里德森格里芬普法茲-諾伊馬克特(英语:House of Palatinate-Neumarkt)邦代(英语:Bonde)歐登堡霍爾斯坦-戈托普伯納多特什勒斯維希-霍爾斯坦-森訥堡-格呂克斯堡瑞典蒙索斯滕克爾斯渥克爾埃里克比耶博埃斯特里德森梅克倫堡格里芬普法茲-諾伊馬克特(英语:House of Palatinate-Neumarkt)邦代(英语:Bonde)歐登堡瓦薩普法茲-茨韋布呂肯(英语:House of Palatinate-Zweibrücken)黑森-卡塞爾霍爾斯坦-戈托普伯納多特冰島(英语:List of Icelandic monarchs)金髮比耶博埃斯特里德森格里芬普法茲-諾伊馬克特(英语:House of Palatinate-Neumarkt)邦代(英语:Bonde)歐登堡什勒斯維希-霍爾斯坦-森訥堡-格呂克斯堡 不列顛群島英格蘭麥西亞(英语:List of monarchs of Mercia)伍芬斯(英语:Wuffingas)肯特(英语:List of monarchs of Kent)薩塞克斯(英语:List of monarchs of Sussex)埃塞克斯伯尼西亞德伊勒諾森布里亞(英语:List of monarchs of Northumbria)伊瓦爾(英语:Uí Ímair)威塞克斯克尼特林戈德溫(英语:House of Godwin)諾曼第布盧瓦卡佩(英语:House of Capet)金雀花安茹(英语:Angevin kings of England)蘭開斯特約克都鐸格雷(英语:House of Grey)哈布斯堡蘇格蘭達爾里阿達(英语:List of kings of Dál Riata)安格斯(英语:House of Óengus)斯特拉斯克萊德(英语:List of kings of Strathclyde)曼島及群島(英语:Kingdom of the Isles)亞爾賓諾森布里亞(英语:List of monarchs of Northumbria)伯尼西亞伊瓦爾(英语:Uí Ímair)加洛韋(英语:Lord of Galloway)鄧凱爾德摩瑞(英语:House of Moray)斯韋雷貝利奧爾(英语:House of Balliol)布魯斯(英语:Clan Bruce)斯圖亞特威爾斯(英语:List of rulers of Wales)迪內弗爾(英语:House of Dinefwr)亞伯福勞(英语:House of Aberffraw)格溫內斯(英语:House of Gwynedd)馬斯拉法爾(英语:House of Mathrafal)都鐸愛爾蘭(英语:Lists of Irish kings)烏拉德(英语:Ulaid)達爾里阿達(英语:List of kings of Dál Riata)伊維尼(英语:Iverni)達令(英语:Dáirine)利揚(英语:Laigin)斯爾康奈里(英语:Síl Conairi)達爾菲亞達(英语:Dál Fiatach)奧索里(英语:Osraige)克魯辛(英语:Cruthin)達爾納雷迪(英语:Dál nAraidi)康諾特伊費爾許拉許(英语:Uí Fiachrach)伊布魯因(英语:Uí Briúin)伊尼爾(英语:Uí Néill)斯爾納伊多斯萊恩(英语:Síl nÁedo Sláine)歐蓋勒格(英语:Gallagher (surname))歐丹納(英语:O'Donnell dynasty)歐尼爾(英语:O'Neill dynasty)科邁恩(英语:Clann Cholmáin)伊金索拉(英语:Uí Ceinnselaig)歐根尼塔(英语:Eóganachta)歐根尼特-卡舍爾(英语:Eóganacht Chaisil)歐根尼特-格蘭丹納(英语:Eóganacht Glendamnach)歐根尼特-萊斯林德(英语:Eóganacht Raithlind)伊頓林居(英语:Uí Dúnlainge)伊瓦爾(英语:Uí Ímair)達爾加許(英语:Dalcassians)歐布萊恩(英语:O'Brien dynasty)麥可洛克萊恩(英语:Mac Lochlainn)麥卡錫(英语:MacCarthy Mor dynasty)歐康納(英语:O'Conor)歐羅克(英语:O'Rourke)伯克(英语:House of Burke)費茲傑羅(英语:FitzGerald dynasty)大不列顛斯圖亞特奧蘭治-拿騷漢諾威薩克森-科堡-哥達溫莎 東歐阿爾巴尼亞安茹普羅戈尼(英语:Progoni)巴爾西奇(英语:Balšić noble family)索比亞(英语:Thopia family)卡斯特里奧蒂(英语:House of Kastrioti)鄂圖曼薩伏依維德索古(英语:House of Zogu)亞美尼亞奧龍特阿爾塔克夏阿薩希德巴格拉提德阿爾茨魯尼(英语:Artsruni dynasty)魯本(英语:Rubenids)海屯(英语:Hethumids)呂西尼昂薩伏依波士尼亞(英语:List of rulers of Bosnia)波里切維奇(英语:Boričević dynasty)庫林尼奇(英语:Kulinić dynasty)科特羅馬尼奇(英语:Kotromanić dynasty)科薩查(英语:Kosača noble family)鄂圖曼哈布斯堡-洛林保加利亞杜洛(英语:Dulo)克魯姆(英语:Krum's dynasty)科米托普盧特(英语:Cometopuli dynasty)阿森(英语:Asen dynasty)斯米列茨(英语:Smilets dynasty)特特(英语:Terter dynasty)希什曼(英语:House of Shishman)斯拉齊米爾(英语:Sratsimir dynasty)鄂圖曼巴滕伯格(英语:Battenberg family)薩克森-科堡-哥達克羅埃西亞(英语:List of rulers of Croatia)特皮米羅維奇(英语:Trpimirović dynasty)多馬戈耶維奇(英语:Domagojević dynasty)斯瓦契奇(英语:Snačić family)阿爾帕德普熱米斯爾維特爾斯巴赫安茹盧森堡匈雅提(英语:Hunyadi family)雅蓋隆哈布斯堡哈布斯堡-洛林波拿巴薩伏依賽普勒斯金雀花呂西尼昂鄂圖曼薩伏依喬治亞(英语:List of Georgian monarchs)法納瓦茲德(英语:Pharnavazid dynasty)阿爾塔克夏(英语:Artaxiad dynasty of Iberia)阿薩希德柯斯洛伊德巴格拉季昂希臘阿吉德安提帕特安提柯馬其頓杜卡斯科穆寧安格洛斯(英语:Angelos)拉斯卡里斯(英语:Laskaris)巴列奧略鄂圖曼維特爾斯巴赫什勒斯維希-霍爾斯坦-森訥堡-格呂克斯堡立陶宛明道加斯格迪米納斯(英语:Gediminids)雅蓋隆瓦盧瓦巴托里(英语:Báthory family)瓦薩維希尼奧維茨基(英语:Wiśniowiecki)索比斯基(英语:House of Sobieski)韋廷萊什琴斯基(英语:Leszczyński)波尼亞托夫斯基霍爾斯坦-戈托普-羅曼諾夫摩爾達維亞德拉戈什(英语:House of Dragoș)羅塞蒂(英语:Rosetti family)波格丹-穆沙特(英语:House of Bogdan-Mușat)莫韋拉(英语:Movilești)德魯萊斯蒂(英语:House of Drăculești)吉卡(英语:Ghica family)坎塔庫茲諾(英语:Cantacuzino family)坎特米爾斯蒂(英语:Cantemirești)拉科爾策(英语:Racoviță)馬夫羅科扎托斯(英语:Mavrocordatos family)伊普斯蘭提斯(英语:Ypsilantis)索佐斯(英语:Soutzos family)穆魯齊斯(英语:Mourouzis family)霍亨索倫-錫格馬林根巴薩拉布(英语:House of Basarab)蒙特內哥羅(英语:List of rulers of Montenegro)沃吉斯拉夫列維奇(英语:Vojislavljević dynasty)尼曼雅巴爾西奇(英语:Balšić noble family)克諾耶維奇(英语:Crnojević noble family)彼得羅維奇-涅戈什羅馬尼亞霍亨索倫-錫格馬林根羅馬尼亞(英语:Romanian royal family)俄羅斯留里克博爾濟吉特戈東諾夫叔伊斯基瓦薩羅曼諾夫塞爾維亞佛拉斯提米洛維奇(英语:Vlastimirović dynasty)武卡諾維奇(英语:Vukanović dynasty)尼曼雅拉扎列維奇(英语:Lazarević dynasty)姆爾尼亞夫切維奇(英语:Mrnjavčević family)德亞諾維奇(英语:Dejanović noble family)布蘭科維奇(英语:Branković dynasty)科特羅曼尼奇(英语:Kotromanić dynasty)貝里斯拉維奇(英语:Berislavić family of Grabarje)巴基奇(英语:Bakić noble family)鄂圖曼歐布雷諾維奇卡拉喬傑維奇土耳其鄂圖曼烏克蘭(英语:List of Ukrainian rulers)留里克皮雅斯特格迪米納斯(英语:Gediminids)歐山斯基(英语:Olshanski)奧萊爾科維奇(英语:Olelkovich)格來羅曼諾夫哈布斯堡-洛林瓦拉幾亞巴薩拉布(英语:House of Basarab)羅塞蒂(英语:Rosetti family)波格丹-穆沙特(英语:House of Bogdan-Mușat)莫韋拉(英语:Movilești)德魯萊斯蒂(英语:House of Drăculești)吉卡(英语:Ghica family)坎塔庫茲諾(英语:Cantacuzino family)坎特米爾斯蒂(英语:Cantemirești)羅曼諾夫拉科爾策(英语:Racoviță)鄂圖曼馬夫羅科扎托斯(英语:Mavrocordatos family)伊普斯蘭提斯(英语:Ypsilantis)索佐斯(英语:Soutzos family)穆魯齊斯(英语:Mourouzis family) 西歐比利時薩克森-科堡-哥達法國墨洛溫加洛林卡佩瓦盧瓦波旁波拿巴薩伏依奧爾良義大利阿勒拉莫(英语:Aleramici)安茹安泰爾米內利(英语:House of Antelminelli)阿皮亞尼(英语:Appiani family)安斯卡里齊巴塞隆納本蒂沃利奧(英语:Bentivoglio family)波拿巴波旁-帕爾馬(英语:House of Bourbon-Parma)波旁-兩西西里加洛林基亞拉蒙泰(英语:Chiaramonte)德拉羅維雷德拉托雷多利亞(英语:Doria (family))埃斯特法爾內塞費斯基(英语:Fieschi family)坎普法哥索(英语:Fregoso)貢扎加格里馬爾迪哈布斯堡歐特維爾霍亨斯陶芬因佩里亞利(英语:Imperiali family)馬拉泰斯塔馬拉斯皮納(英语:Malaspina family)麥第奇蒙特費爾特羅繆拉(英语:Prince Murat)歐德拉菲(英语:House of Ordelaffi)巴列奧略帕拉維奇尼(英语:Pallavicini family)薩伏依斯福爾扎特拉斯塔馬拉瓦盧瓦維斯孔蒂盧森堡林堡-盧森堡奧蘭治-拿騷拿騷-威爾堡波旁-帕爾馬(英语:House of Bourbon-Parma)摩納哥格里馬爾迪荷蘭波拿巴奧蘭治-拿騷梅克倫堡利珀阿姆斯伯格(英语:Amsberg)葡萄牙維馬拉佩雷斯勃艮第阿維斯哈布斯堡(英语:Philippine dynasty)布拉干薩布拉干薩-薩克森-科堡-哥達(英语:House of Braganza-Saxe-Coburg and Gotha)西班牙倭瑪亞阿爾摩拉維德阿爾摩哈德納斯瑞德(英语:Nasrid dynasty)佩雷斯巴塞隆納希梅尼斯勃艮第(英语:Castilian House of Burgundy)香檳(英语:Count of Champagne)卡佩(英语:House of Capet)埃夫勒特拉斯塔馬拉哈布斯堡波旁波拿巴薩伏依 中歐奧地利巴本堡哈布斯堡哈布斯堡-洛林鄂圖曼波西米亞普熱米斯爾皮雅斯特盧森堡雅蓋隆哈布斯堡哈布斯堡-洛林德國阿斯坎尼加洛林康拉丁(英语:Conradines)奧托利奧波丁(英语:Luitpoldings)薩利安敘普林根堡(德语:Supplinburger)霍亨斯陶芬韋爾夫哈布斯堡漢諾威薩克森-科堡-哥達拿騷盧森堡維特爾斯巴赫施瓦茨堡布倫瑞克-呂訥堡格里芬霍亨索倫符騰堡歐登堡什勒斯維希-霍爾斯坦-森訥堡-格呂克斯堡奧蘭治-拿騷拿騷-威爾堡梅克倫堡瓦薩普法茲-茨韋布呂肯(英语:House of Palatinate-Zweibrücken)黑森霍爾斯坦-戈托普羅曼諾夫波拿巴韋廷利珀哲林根匈牙利阿爾帕德普熱米斯爾維特爾斯巴赫安茹盧森堡匈雅提(英语:Hunyadi family)雅蓋隆扎波堯伊(英语:Zápolya family)鄂圖曼哈布斯堡哈布斯堡-洛林列支敦斯登列支敦斯登波蘭皮雅斯特普熱米斯爾索別斯拉夫(英语:Samborides)格里芬雅蓋隆瓦盧瓦巴托里(英语:Báthory family)瓦薩維希尼奧維茨基(英语:Wiśniowiecki)索比斯基(英语:House of Sobieski)韋廷萊什琴斯基(英语:Leszczyński)波尼亞托夫斯基霍爾斯坦-戈托普-羅曼諾夫哈布斯堡霍亨索倫规范控制 編輯維基數據鏈接 WorldCat IdentitiesLCCN: sh96007398VIAF: 9173155832955233490002
免责声明:非本网注明原创的信息,皆为程序自动获取自互联网,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;如此页面有侵犯到您的权益,请给站长发送邮件,并提供相关证明(版权证明、身份证正反面、侵权链接),站长将在收到邮件24小时内删除。